Looking back at a successful Stadmakerscongres in Theater Rotterdam

For Dutch: scroll down

On the 9th of November, Participatory City Making (PCM) was present at the Stadmakerscongres (i.e. City Making Congress) in Theater Rotterdam. Together with the Creative Industries Fund NL we organised a lunch workshop. During the morning program Ingrid Mulder also participated in a panel discussion, organised by the Creative Industries Fund. The panel discussion was about ‘Citylabs and the Environmental Vision’

Citylabs and the Environmental Vision

In the panel discussion the possible roles of Citylabs and City Makers in the broader context of the challenges that are being formulated in the national and local environmental vision (NOVI), were discussed. An interesting mix of different researchers (Delft University of Technology and Maastricht University) and civil servants (Municipalities of Midden-Delfland and Maastricht and the Ministry of  Internal Affairs) took part in the panel discussion. The audience was involved as well during the discussion, moderated by Edwin van Uum.  

Ingrid Mulder explains what the project Participatory City Making means. Photo by Aad Hoogendoorn.

The Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network (SMULLN) was presented by the Maastricht University. An interesting tool that will help municipalities and civil servants to ask the right questions, when founding a Citylab. 

During the conversation with the audience, an interesting discussion emerged about the decreasing liveability in many neighbourhoods, which is often the result of national policies. De influx of more vulnerable groups is very big in some neighbourhoods. Can Citylabs be of added value here and what is that value? Or is it not really effective and do we need other (national) measures? 

Lastly, the role that Citylabs can take in the national and local environmental vision, was discussed. The audience suggested that the ‘rules of the game’ set by the municipality often isn’t clear to citizens, when they have an idea or initiative. This can then result in disappointed citizens, because their ideas are not being executed as they would have expected. Transparency about expectations, budget and possibilities seems very important in City Making processes. Do Citylabs offer the opportunity set these rules together with the government? And what could be the role of the Creative Industry in this process? Can they help with the formulation of the rules, as a connector, facilitator or translator?

Lunchworkshop: Stadslabs duurzaam door ontwikkelen

Peter van Waart and Eva van Genuchten explain the workshop. Photo by Aad Hoogendoorn.

Then it was time to get to work for PCM. A lunch workshop was organised by Peter van Waart, Ingrid Mulder, Eva van Genuchten and the Creative Industries Fund. In collaboration with the Municipality of Rotterdam and three Citylabs (Cool-Zuid, Dakpark and Maashaven) we discussed how City Labs can develop themselves in a sustainable (long-term) way. Each of the case owners brought a case for discussion. The questions that were raised, were: How inclusive should a Citylab be? How can Citylabs sustain themselves (without depending on subsidies)? Which business models should then be used or developed? Which Citylabs are present in Rotterdam and how can they empower each other?

Case owners during the workshop

In four groups the participants took part in one of the cases. At each table a case owner with a relevant question was present. Using canvasses the groups discussed relevant (sub)topics related to the main question of the case owner. After about 45 minutes the results were presented to the other groups, so participants were also able to learn from each other. 

In four groups the participants worked on one of the cases. Photos by Aad Hoogendoorn.

Some useful insights and key take-aways were found here. For example, it is very important for the Citylab to speak the language of the neighbourhood. Therefore, it is interesting to clarify the cultural DNA of the neighbourhood. Moreover, ideas were suggested about the possibilities of a Citylab as a commissioning party for services that the neighbourhood needs (like cleaning of the area). Also, the function of a Citylab shouldn’t be too broad. Thirdly, the role of the municipality was an important point of discussion. Ideas were raised on how to better secure successes of Citylabs in policy making. Lastly, Citylabs (in Rotterdam) have the ability to empower and learn from each other. The municipality could have a role in this, by creating a Citylab of Citylabs (Overlab), and in this way focus on the knowledge and capacities of the Citylabs. 

Insights workshop

An hour full with ideas and inspiration. Creative Industries Fund and PCM look back at a successful day. Of course we hope that the ideas will be developed further and we are looking at possibilities to get started with the raised questions. One of the opportunities that is already open for municipalities is the Open Call of the Creative Industries Fund: ‘Anders werken aan Stad, Land en Dorp’. We already wrote a small blogpost about this Open Call. The deadline for the open call is December 18th!

— Nederlands

Een terugblik op een geslaagd Stadmakerscongres 2018 in Theater Rotterdam

Afgelopen 9 november was ook Participatory City Making (PCM) aanwezig op het Stadmakerscongres in Theater Rotterdam en organiseerden we samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een lunchworkshop. In het ochtendprogramma nam Ingrid Mulder deel in een paneldiscussie, georganiseerd door het Stimuleringsfonds, dat ging over ‘Stadslabs en de Omgevingsvisie’.

Stadslabs en de Omgevingsvisie

In de plenaire sessie werd ingegaan op de rollen die stadslabs en stadmakers vervullen in de bredere context van de opgaven die worden geformuleerd in de nationale en lokale omgevingsvisie. Een interessante mix van onderzoekers (TU Delft en Universiteit Maastricht) en ambtenaren (Gemeente Midden-Delfland, Gemeente Maastricht, Ministerie van Binnenlandse Zaken) nam deel aan het panel. Ook de zaal werd goed betrokken bij het gesprek, gemodereerd door Edwin van Uum.

Ingrid Mulder legt uit wat Participatory Citymaking inhoudt. Foto door Aad Hoogendoorn.

De Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network (SMULLN) werd gepresenteerd door de Universiteit Maastricht. Een interessante tool die gemeentes en ambtenaren helpt om tijdens het opzetten van een Stadslab de juiste vragen te stellen.

Tijdens het gesprek met de zaal ontstond er ook een interessante discussie over de achteruitgang van de leefbaarheid van veel wijken, wat in veel gevallen het gevolg is van landelijk beleid. De instroom van kwetsbare groepen is in enkele woonwijken enorm groot. Zijn labs hier ook van toegevoegde waarde en wat kunnen zij doen? Of is dit een beetje dweilen met de kraan open en zijn hier andere (landelijke) maatregelen nodig?

Tot slot werd er gesproken over de rol die Stadslabs kunnen hebben in de nationale en lokale omgevingsvisie. Vanuit de zaal werd gesuggereerd dat vaak de spelregels van de gemeente voor burgers niet duidelijk als ze een initiatief hebben. Dit kan vervolgens resulteren in teleurgestelde burgers, omdat hun plannen niet uitgevoerd worden, zoals zij in gedachten hadden. Transparantie over verwachtingen, budget en mogelijkheden lijkt in dit soort stadmaak processen erg belangrijk te zijn. Bieden Stadslabs de mogelijkheid om samen met de overheid deze spelregels op te stellen? En wat is de rol van de creatieve industrie in dit proces? Kunnen zij helpen met het formuleren van de spelregels als verbinder, facilitator of vertaler?

Lunchworkshop: Stadslabs duurzaam door ontwikkelen

Peter van Waart en Eva van Genuchten leggen uit wat de workshop inhoudt. Foto door Aad Hoogendoorn.

Tijdens de lunch was het echt tijd voor PCM om aan de slag te gaan. De workshop werd gegeven door Peter van Waart, Ingrid Mulder en Eva van Genuchten. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam en een drietal Stadslabs (Cool-Zuid, Dakpark en Maashaven) werd er in een viertal cases gekeken naar hoe Stadslabs zich duurzaam kunnen door ontwikkelen. Er werd ingegaan op vragen zoals: Hoe inclusief moet een Stadslab zijn? Hoe kunnen Stadslabs ook zelfstandig (onafhankelijk van subsidies) blijven bestaan? En welke verdienmodellen horen daarbij? Welke Stadslabs zijn er eigenlijk allemaal in Rotterdam en hoe kunnen deze elkaar versterken en helpen?

Deelnemers / case eigenaren tijdens de workshop

In vier groepen gingen de deelnemers aan de slag met de case. Aan elke tafel was een case-eigenaar met een vraag aanwezig. Door middel van canvasses bespraken de groepen de verschillende aspecten van de case. Na ongeveer 45 minuten werden de resultaten aan elkaar gepresenteerd, zodat de deelnemers ook weer onderling van elkaar leerden.

In vier groepen gingen de deelnemers aan de slag met één van de cases. Foto’s door Aad Hoogendoorn.

Een aantal leuke inzichten en belangrijke take-aways kwamen hier naar boven. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat het Stadslab de taal van de buurt spreekt, en dus belangrijk om het cultureel DNA van de wijk in kaart te brengen. Daarnaast werd er gebrainstormd over de mogelijkheden van een Stadslab als opdrachtgever voor diensten die nodig zijn in de wijk (zoals de wijk schoonmaken). Ook werd er nagedacht over de functie van het lab, en hoe je de rol van het Stadslab niet te breed maakt. Daarnaast was natuurlijk ook de rol van de gemeente belangrijk en werd er nagedacht over hoe we successen van Stadslabs (kennis en ervaring) kunnen borgen in het beleid van de gemeente. Ook kunnen Stadslabs elkaar goed versterken, omdat er veel competenties zijn die ze van elkaar kunnen leren of gebruiken. De gemeente zou hier misschien een rol in kunnen spelen door een Stadslab van Stadslabs (Overlab) te creëren en hiermee deze kennis en capaciteiten centraal stellen.

Inzichten workshop

Een uur vol ideeën en inspiratie, dus. Stimuleringsfonds en PCM blikken terug op een geslaagde dag. Natuurlijk hopen we niet dat het alleen bij ideeën blijft en zijn we ook bezig om verder aan te slag te gaan met deze vraagstukken. Een van de mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan, voor gemeenten, is de Open Oproep van het Stimuleringsfonds: Anders werken aan Stad, Land en Dorp. Eerder schreven we hier ook al een stuk over. De inschrijving hiervoor sluit op 18 December, dus schrijf je snel in!

2018-12-22T20:45:20+00:00